Kategoriarkiv: Årsmøter

ÅRSMØTE 2020 I RAUMA HISTORIELAG

Det kalles med dette inn til årsmøte i Rauma historielag. Grunnet den spesielle situasjonen i landet med strenge begrensinger i møtevirksomhet, vil årsmøtet bli avviklet digitalt. Nærmere informasjon finner man i innkallingen nedenfor.

Årsmøte 2019

Årsmøte i Rauma historielag holdes tirsdag 2. april kl 1830 på Rauma v.g. skole, auditoriet.

Vanlige årsmøtesaker.

I forkant av årsmøtet vil konservator og nestleder ved Romsdalsmuseet, Mads Langnes, holde et innlegg med disse tema:

  • Romsdalsmuseets virke og formål
  • Kulturminnearbeid og kulturarv stilt opp mot det moderne samfunnets utvikling

Enkel servering!

Medlemmer og interesserte er hjertelig velkommen!

Saker til årsmøtet legges ut etter hvert som de er klar:

Innkalling til årsmøte 2019 i Rauma historielag
Sak 3 Årsmelding Rauma historielag 2018
Sak 4 Regnskap 2018
Sak 5 Rauma historielag – arbeidsprogram 2019 – 2022
Sak 6 Budsjett 2019
Sak 7 Rauma historielag – Medlemskontingent 2020
Sak 8 A Innkommet sak – endring av vedtekter
Sak 9 Valg

Årsmøtet 2018

Tirsdag 10. april avviklet Rauma historielag årsmøtet for 2018. 25 medlemmer møtte. Innledningsvis fikk årsmøtet en orientering om arbeidet med kulturminneplanen for Ørsta kommune fra høgskolelektor Harald J. Krøvel. Han har vært en sentral person i dette arbeidet i Ørsta. Bakgrunnen for at historielaget hadde forespurt Krøvel om orienteringen, er at Rauma kommune har vedtatt å starte et tilsvarende arbeid, og Rauma historielag er representert i prosjektgruppa.

Etter kaffepause ble det ordinære årsmøtet avviklet og følgende styre ble valgt:
Arne Steffen Lillehagen, leder
Arne Skiri
Rolf Herman Bjerkeli
Møyfrid Kavli Setnes
Ågot Alnes Orvik

Tørris Haugan går nå etter eget ønske ut av styret. Tørris har vært styremedlem siden 2008, det vil si fra det året Rauma historielag ble stiftet. Leder Arne Steffen overrakte Tørris en blomsterbukett og takket han for vel utført arbeid gjennom ti år!

Tørris

 

Årsmøte i Rauma historielag 10. april 2018

Årsmøtedokumenter

Rauma historielag – Protokoll årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte i Rauma historielag 10.04.2018

Rauma historielag – Årsmelding 2017

Rauma historielag – Regnskap 2017

Rauma historielag  – Arbeidsprogram 2018-2020

Rauma historielag – Budsjett 2018

Rauma historielag – Medlemskontingent 2019

Rauma historielag – Vedr innmeldt sak ang prosjekt bosettingshistorie

Rauma historielag – Vedtektsendring

Rauma historielag – Valg

 

 

 

 

 

Årsmøte 2017

Arnfinn Hovde

Årsmøtet ble avviklet tirsdag 21. mars kl 1900 på Rauma v.g. skole, og rundt 40 personer møtte opp for å overvære “begivenheten”. Leder Arne Steffen Lillehagen ønsket alle velkommen, og overlot så ordet til lektor Arnfinn Hovde som var engasjert for å kåsere og fortelle om Romsdalsspråket i endring de siste generasjoner. Hovde tok forsamlingen med på en spennende reise i dialektbruk med spesielt fokus på Rauma kommune, og kom med mange eksempler på lokale variasjoner innen kommunen.

Etter kaffepausen ble det ordinære årsmøtet avviklet. Siste sak var valg av leder,to styremedlemmer, varamedlemmer til styret og  medlemmer i skriftnemnda.

Styret består nå av:
Leder: Arne Steffen Lillehagen
Styremedlemmer: Rolf Herman Bjerkeli, Tørris Haugan, Arne Skiri, Ågot Alnes Orvik
Varamedlemmer: Per Bersås, Guri Næss Krohn, Sigurd Nora, Leif Malones

Skriftnemnd:
Torgeir Næss, Brit Landmark, John Aasen, Britt Iren P. Neergård, Hans Petter Gjerdset, Kristoffer Dahle, Halvard Skiri


Protokoll årsmøte 2017
Innkalling til årsmøte i Rauma historielag
Årsmelding 2016
Arbeidsprogram 2017-2019
Vedr pkt 10 i arbeidsprogrammet 2017-2019 – Realskolebygget
Regnskap
Budsjett Rauma historielag
Kontingent 2018
Valg

 

 

 

 

Referat fra årsmøte 2016

Årsmøtet i historielaget torsdag 17. mars samlet rundt 30 medlemmer.

Valget ga følgende resultater:
STYRE
Leder: Arne Steffen Lillehagen
Styremedlemmer: Arne Skiri, Ågot Alnes Orvik,Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli

Varamedlemmer: Per Bersås, Randi Bakke Hoem, Guri Næss Krohn

SKRIFTNEMND
Torgeir Næss, John A. Aasen, Brit Landmark, Britt Iren P. Neergård, Kristoffer Dahle, Hans Petter Gjerdset, Halvard Skiri

ARBEIDSPLAN 2016-2019
Styret la fram en ambisiøs arbeidsplan for 2016-2019 som ble vedtatt. Av punktene kan nevnes:

Fortsette arbeidet med å bevare og utvikle Realskolebygget og tomta
Være høringsinstans og pådriver ovenfor kommunen og andre offentlige instanser vedr kulturminnepolitiske spørsmål
Sammen med skriftnemnda bistå til at årbok for Rauma 2016 utgis

En annen viktig sak i historielagets arbeidsplan lyder: «Søke å starte opp arbeidet med bosettingshistorie/bygdebok for Rauma og ta initiativ til å etablere en prosjektgruppe for dette arbeid sammen med relevante samarbeidsparter dette år.»
Årsmøtet stilte seg enstemmig bak disse planene, og ga styret fullmakter til videre arbeid med denne saken.

GAVE TIL RAUMA HISTORIELAGFra årsmøte 2016 i Rauma historielag
Etter årsmøtet holdt førsteamanuensis ved Høgskolen på Lillehammer, Inger Marie Bakke (opprinnelig fra Sogge), et flott innlegg om betydningen av en fullstendig bosettings- og slektshistorie for hele kommunen. På vegne av seg og sin familie overrakte Bakke en gave i form av 15 000 kroner til historielaget, øremerket formål bygdebok/bosettingshistorie. Bakgrunnen for gaven er at Eilert Kavli fra Isfjorden for noen år siden skrev et hefte med tittelen: «Barndomsminner frå Moa». Heftet ble solgt til familiemedlemmer, og familien har bestemt seg for at overskuddet fra salget skal gis til Rauma historielag.

Styreleder Arne Steffen Lillehagen og styremedlem Tørris Haugan takket hjertelig for gaven, og overrakte en blomsterbukett til Kavli og Bakke.

Årsmøtesaker

Innkalling til årsmøte 17.03.2016
Sak 3 – Årsmelding 2015 Rauma historielag
Sak 4 – Revidert regnskap 2015
Sak 4 – Budsjett 2016
Sak 5 – Arbeidsprogram 2016-2019
Vedlegg til årsmøtesak nr 5
Sak 6 – kontingent 2017
Sak 7 – Valg

 

Årsmøte 2016

Årsmøtet i Rauma historielag avholdes torsdag 17. mars på Åndalsnes. Nærmere beskjed om tidspunkt og sted blir annonsert senere. Årsmøtesakene legges ut på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å legge fram saker for årsmøtet sender disse til styret på e-post: post@raumahistorielag.no innen 1. mars 2016.