Medlemsskap i Rauma historielag

Fremdeles ikke medlem? Nå har det blitt enda enklere å melde seg inn! Gå inn på hjemmesiden: www.raumahistorielag.no og klikk på menypunktet Bli medlem. Her velger du enten ordinært medlemsskap til kr 300 pr år, eller familiemedlemsskap til kr 100 pr år. Husk også å markedsføre medlemsskap i historielaget til slekt og venner. Som medlem får du i november årets årbok gratis i din postkasse!

RAUMA HISTORIELAG FYLLER 10 ÅR!

Historielaget inviterer til kulturettermiddag på Woldstad Gard i Isfjorden søndag 11. november kl 1700.

Vi feirer jubileet med prolog som tar oss gjennom ti år i lokalhistoriens tjeneste, lansering av Årbok for Rauma 2018 og musikalske innslag.

Salg av kaffe og kaker.

Alle hjertelig velkommen!

Årets første styremøte

Torsdag 25. januar er styret i historielaget samlet til det første møtet i 2018, og mange saker står på agendaen, bl.a.:

  • Planlegging av årsmøte
  • Rauma historielag fyller 10 år – hvordan markeres dette
  • Revidering av arbeidsprogrammet 2016-2019
  • Prosjekt bosettingshistorie
  • Årbok for Rauma 2018

Siste styremøte før sommerferien

  1. juni ble siste styremøtet før sommerferien avviklet. Av saker som var oppe kan nevnes:
  • Det planlegges et fellesarrangement med kulturminnemarkering og lansering av årboka søndag 12. november på Rauma kulturhus.
  • Prosjekt bygdebok: Mange frivillige som «transskriberer» kirkebøker, disse vil etter hvert bli en del av grunnlaget for en eventuell bygdebok.
  • Verving av flere medlemmer er et satsingsområde, måter å gjøre dette på ble diskutert.
  • Økonomisk status: Økonomien i laget har bedret seg, takket være flere medlemmer og at vi har fått innvilget momsfritak på trykkingen av årboka.

Styret ønsker medlemmer og andre en god sommer!

Nytt år – nye muligheter

Vi håper at både medlemmer og andre har hatt ei fin jule- og nyttårsfeiring. Men nå er tiden inne til å komme i gang med planlegging av aktiviteter i 2017.

Styret har berammet første styremøte til torsdag 26. januar. På sakskartet står bl.a.:
Evaluering av arbeidsprogrammet for 2016, planlegging av årsmøte 2017 som avvikles medio mars, innhenting av tilbud på trykking av Årbok for Rauma 2017, framdrift i bygdebokprosjektet.

Korte sammendrag fra styremøter i historielaget

Styremøte 27.04.2016
Fra sakslista:
Orientering om Kabbin – prosjektet
Prosjektet nærmer seg fullførelse etter rundt fem års arbeid med denne saken. Avduking av minnesteinen er planlagt til søndag 7. august kl 1300 på Kabben i Brøstdalen. Ass. fylkesmann Rigmor Brøste, med slektsrøtter fra Brøstdalen, skal stå for avdukingen. Komiteen planlegger et større arrangement. Bjørn Austigard har skrevet historien om Kabbin, og boka skal lanseres og selges på avdukingsdagen.

Kulturminnedager 10. – 18. september. Tema: «Se hva vi kan!»
Enighet om at kulturminnedagene markeres med et arrangement en av disse dagene. Tema: synliggjøre for allmennheten forskjellige lag og organisasjoner og presentere arbeidet som gjøres. Forslag om sted: Mittet gamle skole.

Årbok for Rauma 2016
Rikelig med stoff er tilgjengelig for å fylle årets bok iflg skriftnemnda med varierte artikler og historier fra hele kommunen. Etter planen skal boka være klar fra trykkeriet første uka i november.

Styremøte 17.03.2016
Fra sakslista:
Gjennomgang av årsmøtesakene

Styremøte 25.02.2016
Fra sakslista:
Prosjekt bosettingshistorie. Drøfte videre arbeid og evnt nedsette arbeidsgruppe
Forslag på navn ble lagt fram, og disse forespørres. Arnfinn Kjelland har i forkant av styremøtet sendt en prosjektskisse til styret. I møtet redegjorde Kjelland nærmere rundt denne skissen som da vil være grunnlaget for det videre arbeidet. Såkalt «transkribering» av kirkebøker fra Grytten, Hen og deler av gamle Veøy er en viktig del i prosjektet. En god del av disse kirkebøkene er ikke digitalisert, dette vil kreve en stor dugnadsinnsats. Det må derfor satses på å rekruttere frivillige til dette arbeidet framover.

Kulturminnevern – spesielt realskolebygget. Etablere arbeidsgruppe og evt mandat
Styreleder har utarbeidet forslag til mandat. Personer i lokalmiljøet forespørres om å delta i arbeidsgruppe.

Årbok 2016 – valg av trykkeri 
Etter innhentet anbud fra to firma, ble EKH Grafisk i Molde valgt.

Styremøte 28.01.2016
Fra sakslista:
Drøfting av skisse til oppstart av et prosjekt for bygdebok/bosettingshistorie for Rauma
Inviterte gjester var Ottar Rydjord som fortalte om forarbeidet til Bygdebok for Holm på 1990 tallet og amanuensis Arnfinn Kjelland fra Høgskolen i Volda redegjorde for sine tanker og erfaringer med bygdebokarbeid. Sak om videre planer for denne saken legges fram for årsmøtet 17. mars 2016.

Forslag til arbeidsprogram for 2016-2019 som skal vedtas av årsmøtet

Styremøte 25. februar 2016

Torsdag 25. februar avvikles styremøte i Rauma historielag. På agendaen står m.a. en sak som har stått på historielaget sitt arbeidsprogram i mange år, nemlig at laget skal «være pådriver for arbeidet med bosettingshistorie og bygdebøker i Rauma». Konferer bl.a. uttalelsen fra årsmøtet i 2015: Uttalelse vedtatt på Årsmøtet til Rauma historielag 11. mars 2015. Styret ønsker nå å intensivere arbeidet med denne saken, og den vil også bli tema på årsmøtet i mars.