Bygdebok Rauma – Hen sokn/Isfjorden

Hvem bor her? Hvem bodde her før?

Rauma historielag har over flere år arbeidet for å få utarbeide en bosetningshistorie/bygdebok, og vi er nå i gang i Hen sokn/Isfjorden. For perioden etter 1920 må vi ut på bygda for å innhente informasjon om de siste hundre år. Derfor håper vi alle i bygda vil bidra med positive holdninger og engasjement for å skrive ned vår lokale historie.

Bygda har blitt delt inn i roder, og vi har engasjert personer som er lokalkjent i de ulike grendene. Grendekontaktene vil etter hvert ta kontakt med de som bor i grenda og registrere på eget skjema. Hva skal registreres? Informasjon om bostedet og personene som har bodd der fram gjennom åra. Det innsamlede materialet vil bli digitalisert og koblet sammen med eldre kilder i et eget datasystem. All informasjon som samles inn er frivillig.

Målet er: Bosettingshistorien vil gi en kortfattet beskrivelse av alle boplasser (gårdsbruk, husmannsplasser og enkeltbolighus). Beskrivelsen kan suppleres med aktuelle bilder.  Kart er en selvfølgelig del av et slikt prosjekt. Befolkningshistorien er da en sammensatt oppstilling av alle familier som har bodd på boplassen.

Med hilsen

Arbeidsgruppe for Bygdebok Rauma –Hen sokn/Isfjorden:

Rolf H. Bjerkeli, Edmund Søvik, Anders Einang, Ole Johan Sæther, Per Einar Langseth                             og Liv Sølvi M. Valde

Lansering av Årbok 2022

Årbok 2022 blir lansert tirsdag 22.november kl.19.00 i Biblioteket.   

Program: Kåseri ved Hans Petter Gjerdset: «Småskulen i Rauma vart som ein heim for oss». Det blir smakebiter fra Årboka og musikalske innslag ved Kulturskolen. Enkel servering. Gratis inngang. Vel møtt!

Åpent medlemsmøte 01.11.22, Isfjorden Samfunnshus

Tett opptil hundre personer møtte på Isfjorden samfunnshus for å høre Oddgeir Bruaset kåsere om sin siste bok «Gjensyn». Her forteller han om mennesker han har møtt før, og hvordan det har gått med de senere i livet. Bruaset har en egen evne til å fortelle og levendegjøre mennesker. I pausen var det musikk ved gruppa «Kan hende», og mange koste seg med kaffe, sveler og kaker. Kvelden ble innledet med informasjon om status Prosjekt Bygdebok Rauma. Arnfinn Kielland fortalte generelt om bygdebøker og Per Einar Langseth informerte om forarbeidet som har vært gjort med transkribering av kilder. Liv Sølvi M. Valde orienterte om status for innhenting av data etter 1920. Kvelden ble ledet av Per Arne Skomsø. Foto: Ottar Rydjord

Per Arne Skomsø og Oddgeir Bruaset

Per Einar Langseth

Gjensyn med Oddgeir Bruaset

Fengende musikk ved «Kan hende»

Arnfinn Kielland

På gjensyn med Oddgeir Bruaset – åpent medlemsmøte

Historielaget inviterer til åpent medlemsmøte tirsdag 01.november 2022 i Samfunnssalen i Isfjorden. Gratis inngang. Salg av kaffe og sveler. Musikkinnslag ved «Kan hende».


Oddgeir Bruaset kåserer om den siste boka si «Gjensyn». Bruaset er kjent fra NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Hvordan gikk det med menneskene fra serien? Bor de fremdeles på stedet eller har de flytta? Dette har han nå skrevet bok om – og det blir mange rørende gjensyn. Det blir mulighet for å kjøpe boka.

Rauma historielag vil orientere om arbeidet med Bygdebok Rauma: hva har vært gjort til nå? Arbeidet videre. Det blir salg av tidligere årbøker til sterkt redusert pris og mulighet for å tegne medlemskap. Alle velkommen!

Kulturhistorisk vandring i Rødven 21.08.22

Søndag 21.august ledet Per Arne Skomsø kulturhistorisk vandring i Rødven. Første stopp var ruinene av Fellesmeieriet på Rødven gard, fra seint på 1800-tallet. Meieriet ble bygd av bøndene i Rødven, og etterhvert ble det eksportert smør til England og melk til Ålesund. Meieriet ble nedlagt i 1914. Neste stopp var Rødven mølle, og deretter Rødven stavkyrkje, med omvisning både ute og inne. Siste stopp var Skolehagen museum med omvisning i hovedhuset, på låven og i magasinet. Her var det salg av kaffe og god mat, noe mange satte pris på etter en interessant vandring. ( Foto: Ottar Rydjord)  

 

Kulturhistorisk vandring i Rødven

Vi inviterer til Kulturhistorisk vandring i Rødven, søndag 21.august 2022, kl.13.00 (rett etter frilufts-gudstenesta som startar kl.12.00).

  • Vi startar ved Rødven stavkyrkje, og går 276 meter etter den gamle fylkesvegen langs elva. Då kjem vi til ruinane av Fellesmeieriet i Rødven, frå seint på 1800-talet.
  • Så går vi tilbake 96 meter, forbi Rødven mølle og snakkar litt om denne.
  • Neste stopp er Rødven stavkyrkje, der det blir omvisning både ute og inne.
  • No har vi den tyngste turen att, opp vegen til Skolehagen museum. Også der blir det omvisning, i hovudhuset, på låven og i magasinet, som siste punkt på vandringa.
  • I Skolehagen blir det sal av kaffe, påsmurt og kaker.
  • Omvisaren på vandringa heiter Per Arne Skomsø.
  • Kostnader: Stavkyrkja: kr.50. Kaffe og mat i Skolehagen: kr.100. VIPPS kan brukast, men helst kontantar (dårleg mobildekning).
  • Arrangørar: Rauma historielag, Fortidsminneforeninga og Skolehagen i Rødven
  • Alle er velkomne!

 

Årsmøtet 2022

Årsmøtet for 2022 ble holdt på Grand Hotel 6.april kl.19.00. 21 medlemmer møtte. Styrets leder Per Arne Skomsø ble valgt til møteleder, og styrets sekretær Per Einar Langseth ble valgt til referent. Ottar Rydjord og Arne Skiri ble valgt til å underskrive protokollen.

Framlagt Årsmelding og revidert regnskap ble godkjent. Godkjent ble også forslag til budsjett for 2022, og forslag til arbeidsprogram for 2022-2026. Årskontingent for 2022 ble vedtatt til kr 325, og familiekontingent kr 100.

Leder av valgkomiteen Tørris Haugan ledet gjennomføringen av valgene.

Leder og styrets sammensetning: Per Arne Skomsø ble gjenvalgt som leder for ett år. Nye styremedlemmer for to år: Odd Sætre og Jostein Reiten. Per Einar Langseth og Liv Sølvi Valde stod ikke på valg, og fortsetter for ett år. Varamedlemmer: Anders Einang, Harald Krøvel og Leif Malones.

Revisor: Odd Ivar Røhmesmo gjenvalgt for ett år.

Skriftnemnd: Geir Grav, leder, og Tom Rikard Wold, nye for to år. Gjenvalg av Ottar Rydjord, Edmund Søvik og Arne Johnson.

Valgkomitee: Rolf Hermann Bjerkeli, leder, Møyfrid Kavli Setnes og Tørris Haugan.

Møyfrid og Rolf Hermann fikk overrakt blomster og takk for innsatsen i styret.

Etter selve årsmøtet og kaffepause holdt Per Kåre Rørhus foredrag med tittel «Frå postvor til samferdselknutepunkt», historien om Åfarnes. Møtet ble avsluttet med musikk av Per Kåre Rørhus, Eyolf Sæbø og Stig Svestad.

RedigerStolt drevet av WordPress

Forprosjekt Bygdebok Rauma 24.09.2021

Prosjektgruppa går inn for at en nå starter arbeidet med å utvikle en bosettingshistorie for hele Rauma kommune så nær opp til vår tid som mulig. Bosettingshistorien vil i hovedsak utarbeides med basis i primærkilder som Kirkebøker, Folketellinger, Gravminnedatabasen, Dødsboskifter/Skiftemateriale, Pantebøker, Tingbøker/Forliksprotokoller og utført transkriberingsarbeid. De viktigste kildene har regelverk som avgrenser åpen tilgang de siste 100 år. Det betyr at opplysninger etter dette må innhentes direkte fra befolkningen, dvs. familieslektsbøker og andre nødvendige data.

På grunn av arbeidsmengden vil prosjektgruppa prioritere arbeidet slik at de gamle kommunene Grytten og Hen kommer først, da det her så langt ikke finnes bosettingshistorie samlet for områdene.

Til arbeidet med utarbeiding av bokprosjektet ønsker en å benytte dataprogrammet «Busetnadssoge»(BSS), og en planlegger å ta dette i bruk på nyåret 2022. På grunn av dårlig økonomi må også dette utføres på dugnad. Produktet skal trykkes og legges ut for salg. Område 02 Hen klargjøres først – en planlegger trykking av første bind i 2023. Arbeidet med område 01 Grytten følges opp til dels parallelt med område 02 Hen.

Økonomi: Rauma kommune har liten evne til å bidra til prosjektet. Prosjektets framdrift vil derfor i stor grad måtte baseres på gaver og dugnad.

Les mer om prosjektet her: https://www.raumahistorielag.no/prosjekter/prosjekt-bygdebokbosettingshistorie/