Korte sammendrag fra styremøter i historielaget

Styremøte 27.04.2016
Fra sakslista:
Orientering om Kabbin – prosjektet
Prosjektet nærmer seg fullførelse etter rundt fem års arbeid med denne saken. Avduking av minnesteinen er planlagt til søndag 7. august kl 1300 på Kabben i Brøstdalen. Ass. fylkesmann Rigmor Brøste, med slektsrøtter fra Brøstdalen, skal stå for avdukingen. Komiteen planlegger et større arrangement. Bjørn Austigard har skrevet historien om Kabbin, og boka skal lanseres og selges på avdukingsdagen.

Kulturminnedager 10. – 18. september. Tema: «Se hva vi kan!»
Enighet om at kulturminnedagene markeres med et arrangement en av disse dagene. Tema: synliggjøre for allmennheten forskjellige lag og organisasjoner og presentere arbeidet som gjøres. Forslag om sted: Mittet gamle skole.

Årbok for Rauma 2016
Rikelig med stoff er tilgjengelig for å fylle årets bok iflg skriftnemnda med varierte artikler og historier fra hele kommunen. Etter planen skal boka være klar fra trykkeriet første uka i november.

Styremøte 17.03.2016
Fra sakslista:
Gjennomgang av årsmøtesakene

Styremøte 25.02.2016
Fra sakslista:
Prosjekt bosettingshistorie. Drøfte videre arbeid og evnt nedsette arbeidsgruppe
Forslag på navn ble lagt fram, og disse forespørres. Arnfinn Kjelland har i forkant av styremøtet sendt en prosjektskisse til styret. I møtet redegjorde Kjelland nærmere rundt denne skissen som da vil være grunnlaget for det videre arbeidet. Såkalt «transkribering» av kirkebøker fra Grytten, Hen og deler av gamle Veøy er en viktig del i prosjektet. En god del av disse kirkebøkene er ikke digitalisert, dette vil kreve en stor dugnadsinnsats. Det må derfor satses på å rekruttere frivillige til dette arbeidet framover.

Kulturminnevern – spesielt realskolebygget. Etablere arbeidsgruppe og evt mandat
Styreleder har utarbeidet forslag til mandat. Personer i lokalmiljøet forespørres om å delta i arbeidsgruppe.

Årbok 2016 – valg av trykkeri 
Etter innhentet anbud fra to firma, ble EKH Grafisk i Molde valgt.

Styremøte 28.01.2016
Fra sakslista:
Drøfting av skisse til oppstart av et prosjekt for bygdebok/bosettingshistorie for Rauma
Inviterte gjester var Ottar Rydjord som fortalte om forarbeidet til Bygdebok for Holm på 1990 tallet og amanuensis Arnfinn Kjelland fra Høgskolen i Volda redegjorde for sine tanker og erfaringer med bygdebokarbeid. Sak om videre planer for denne saken legges fram for årsmøtet 17. mars 2016.

Forslag til arbeidsprogram for 2016-2019 som skal vedtas av årsmøtet