Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet

Denne resolusjonen om realskolebygget ble vedtatt på årsmøtet i historielaget 20. mars i år. Resolusjonen ble i etterkant sendt til Rådmannen og ordføreren i Rauma kommune.

Har du meldt deg inn som medlem i Rauma historielag? Hvis ikke, kan du gjøre det her:
https://www.raumahistorielag.no/medlem/

————————————————————————————————————–

Rauma kommune
v/rådmann Oddbjørn Vassli
Vollan 8, 6300 Åndalsnes

Åndalsnes, 20. mars 2014

RESOLUSJON FRA RAUMA HISTORIELAG SITT ÅRSMØTE 20. MARS 2014

«Årsmøtet i Rauma historielag krever at realskolebygget på Åndalsnes ikke blir revet»

Årsmøtet er kjent med at det skal utredes bygging av utleieboliger for flyktninger på
realskoletomta på Åndalsnes. Dersom planene blir realisert, innebærer dette riving av
realskolebygget.

Realskolebygget er opprinnelig en brakke oppført av tyskerne under 2. verdenskrig. Bygget
var tenkt som et vaskeri, men ble i stedet brukt som overnattingssted og kantine under krigen.
Bakgrunnen var en stor gjennomstrømning av tyske soldater og folk fra «Organisasjon Todt»
som hadde behov for et overnattingssted. Etter krigen ble bygget brukt til realskole på
Åndalsnes. Realskolebygget er en svært viktig del av krigs- og etterkrigshistorien på
Åndalsnes, og er en av svært få tyskebrakker som i dag står igjen.

Årsmøtet i Rauma historielag krever derfor at bygget under ingen omstendighet må rives.
Årsmøtet ber om at kommunen finner anvendelse som sikrer at bygget består, f.eks til
foreslåtte boliger hvis dette kan forenes med kommunens behov og verneinteressene. Det er
her viktig at det bygningsmessige og særlig det eksteriørmessige uttrykk bevares.

Andre forslag til bruk kan være at bygget brukes som lokaler for lag og foreninger
(«Frivillighetens hus»), oppbevaring av private samlinger, som f.eks. Tor Kristian Jevanord
sine samlinger fra andre verdenskrig.

Med hilsen
for Rauma historielag

Ågot Alnes Orvik
styreleder

Kopi: Rauma kommune v/ordfører Lars Olav Hustad