Referat fra årsmøte 2016

Årsmøtet i historielaget torsdag 17. mars samlet rundt 30 medlemmer.

Valget ga følgende resultater:
STYRE
Leder: Arne Steffen Lillehagen
Styremedlemmer: Arne Skiri, Ågot Alnes Orvik,Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli

Varamedlemmer: Per Bersås, Randi Bakke Hoem, Guri Næss Krohn

SKRIFTNEMND
Torgeir Næss, John A. Aasen, Brit Landmark, Britt Iren P. Neergård, Kristoffer Dahle, Hans Petter Gjerdset, Halvard Skiri

ARBEIDSPLAN 2016-2019
Styret la fram en ambisiøs arbeidsplan for 2016-2019 som ble vedtatt. Av punktene kan nevnes:

Fortsette arbeidet med å bevare og utvikle Realskolebygget og tomta
Være høringsinstans og pådriver ovenfor kommunen og andre offentlige instanser vedr kulturminnepolitiske spørsmål
Sammen med skriftnemnda bistå til at årbok for Rauma 2016 utgis

En annen viktig sak i historielagets arbeidsplan lyder: «Søke å starte opp arbeidet med bosettingshistorie/bygdebok for Rauma og ta initiativ til å etablere en prosjektgruppe for dette arbeid sammen med relevante samarbeidsparter dette år.»
Årsmøtet stilte seg enstemmig bak disse planene, og ga styret fullmakter til videre arbeid med denne saken.

GAVE TIL RAUMA HISTORIELAGFra årsmøte 2016 i Rauma historielag
Etter årsmøtet holdt førsteamanuensis ved Høgskolen på Lillehammer, Inger Marie Bakke (opprinnelig fra Sogge), et flott innlegg om betydningen av en fullstendig bosettings- og slektshistorie for hele kommunen. På vegne av seg og sin familie overrakte Bakke en gave i form av 15 000 kroner til historielaget, øremerket formål bygdebok/bosettingshistorie. Bakgrunnen for gaven er at Eilert Kavli fra Isfjorden for noen år siden skrev et hefte med tittelen: «Barndomsminner frå Moa». Heftet ble solgt til familiemedlemmer, og familien har bestemt seg for at overskuddet fra salget skal gis til Rauma historielag.

Styreleder Arne Steffen Lillehagen og styremedlem Tørris Haugan takket hjertelig for gaven, og overrakte en blomsterbukett til Kavli og Bakke.

Årsmøtesaker

Innkalling til årsmøte 17.03.2016
Sak 3 – Årsmelding 2015 Rauma historielag
Sak 4 – Revidert regnskap 2015
Sak 4 – Budsjett 2016
Sak 5 – Arbeidsprogram 2016-2019
Vedlegg til årsmøtesak nr 5
Sak 6 – kontingent 2017
Sak 7 – Valg