Kulturminnedag på Mittet

I et strålende høstvær, som minnet mer om en sommerdag, ble årets kulturminnedag arrangert på Mittet søndag 18. september 2016. Rundt 50 personer hadde møtt opp, noe som arrangørene Mittetdalen historielag og Rauma historielag var godt fornøyd med. Tema i år var «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling. På programmet sto omvisning i Mittet gamle skole, informasjon om arbeidet med restaureringen av skolen ved Kristoffer Dahle, og foredrag ved Arnfinn Kjelland med tema kulturvernarbeid.

Både kaffe, kaker og flotte musikalske innslag hører også med en slik søndag ettermiddag.

Kulturminnedagen 2016 i Rauma

Kulturminnedag i Rauma – «Se hva vi kan» – Kulturvernarbeid i ord og handling på Mittet søndag 18. september fra kl 14

Kulturminnedagen i Rauma er en del av de europeiske Kulturminnedagene som markeres i over 45 land hvor Norge inngår. I år er det kompetanse og kunnskap i kulturvernet som er tema.
I Rauma ønsker Mittetdalen historielag og Rauma historielag å gå sammen om et arrangement, som skal vise bredden og allsidigheten innenfor det frivillige kulturvernet med å vise fram arbeidet med å restaurere gamle Mittet skole, som har sin opprinnelse fra innføringen av folkeskolen i 1864. Det vil bli omvisning og orientert om arbeidet som på en forbilledlig måte er utført av medlemmer av historielaget. Kanskje lykkes vi med å vise fram en skoletime fra over 100 år siden!

Det blir en kaffepause med enkel servering på Mittun før del to av arrangementet avsluttes med en orientering og foredrag av dosent ved Høgskolen i Volda, Arnfinn Kjelland.

Kjelland er en betydelig fagperson innenfor det profesjonelle kulturminnefeltet slik vi kjenner det innenfor lokalhistorie, slektsforskning m.v.

Rauma historielag planlegger et samarbeid med Kjelland med henblikk på å utgi slekts – og bygdehistorie for de deler av Rauma som ikke er utgitt før. Han vil fortelle nærmere om dette arbeid og dele sine erfaringer med oss denne dagen!

Vel møtt til en trivelig og sosial samling på Mittet

Avdukingsarrangement på Kabben

Søndag 7. august ble minnesmerket over de omkomne etter snøraset på Kabben i 1816 avduket av ass.fylkesmann Rigmor Brøste. Over 400 personer deltok i arrangementet som Per Bersås ledet med stø hånd, ledsaget av flotte musikkinnslag fra både små og store musikanter.

På Rauma historielag sin facebookside finner en to videoopptak fra arrangementene: https://www.facebook.com/raumahistorielag/

DSC02870

 

 

Styremøte 07.07.2016

Siste styremøte før sommerferien ble avviklet hos leder Arne Steffen i Vangsveien 7 i dag. Som vanlig var det mange saker på agendaen, bl.a. fastsettelse av dato for lansering av Årbok for Rauma 2016. Tradisjonen tro blir dette arrangementet på Hotel Aak, og datoen er søndag 13. november. Årets kulturminnedag blir markert på Mittet gamle skole søndag 18. september, i samarbeid med Mittetdalen historielag. Den viktigste saken på dagens møte var forberedelser til 200 – årsmarkeringen på Kabben 7. august. Her skal som kjent minnesmerket over Kabbin avdukes. Styret vil oppfordre både medlemmer av historielaget og andre til å delta her.

Fra venstre: Arne S. Lillehagen, Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli, Ågot Alnes Orvik, Arne Skiri og Britt Iren S. Neergård (fra skriftnemnda).

Fra venstre: Arne S. Lillehagen, Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli, Ågot Alnes Orvik, Arne Skiri og Britt Iren P. Neergård (fra skriftnemnda).

AVDUKING AV MINNESMERKET OVER «KABBIN»

Program for arrangementet 7. august er nå klart:

200- ÅRSMARKERING PÅ KABBEN I BRØSTDALEN

SØNDAG 7. AUGUST 2016 KL 1300

RAUMA HISTORIELAG ØNSKER VELKOMMEN TIL AVDUKING AV MINNESMERKET OVER «KABBIN» (OLE AMUNDSEN FLATMARK)

  • Avduking v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste
  • «Kabbin» og hans lagnad v/Bjørn Austigard
  • Salg av «Boka om Kabbin» av Bjørn Austigard (OBS: KUN KONTANTSALG) (Boka koster kr 200 for medlemmer i Rauma historielag og kr 250 for «andre»)
  • Salg av mat og drikke v/Øverdalen Bygdekvinnelag
  • Musikalske innslag v/Yuliya og Arne Johnson

Beregn 1 time fra E136 for kjøretid, bompenger, parkering og gåtid

Bompenger Brøste-Kabben kr 50,- pr bil betales til billettør v/Sjugurdgarden

Delta i dugnad?

«Transkriberingsdugnad»

Vi trenger din hjelp!

I forbindelse med prosjektet bygdebok/bosettingshistorie som Rauma historielag planlegger sammen med førsteamanuensis Arnfinn Kjelland ved Høgskolen i Volda, trenger vi frivillige til å registrere kirkebøkene for Grytten. Kirkebøkene vil være et grunnlag for det videre arbeidet for å få til en bygdebok.

Registreringen – transkriberingen – går ut på å skrive av kirkebøkene inn i et skjema i et program som heter «Augustus», slik at de blir søkbare. Det vil bli gitt opplæring. Disse ferdig registrerte kirkebøkene blir også lagt ut på www.digitalarkivet.no  til alles glede og benyttelse.

Dersom du vil bidra i dette viktige dugnadsarbeidet, sender du en e-post til Britt Iren Neergård på: brineerg@online.no. 

Eksempel på en kirkebokinnføring fra Grytten
Kirkebok fra 1902

 

Slik ser registreringsbildet ut i programmet Augustus
Augustus til hjemmesiden

Korte sammendrag fra styremøter i historielaget

Styremøte 27.04.2016
Fra sakslista:
Orientering om Kabbin – prosjektet
Prosjektet nærmer seg fullførelse etter rundt fem års arbeid med denne saken. Avduking av minnesteinen er planlagt til søndag 7. august kl 1300 på Kabben i Brøstdalen. Ass. fylkesmann Rigmor Brøste, med slektsrøtter fra Brøstdalen, skal stå for avdukingen. Komiteen planlegger et større arrangement. Bjørn Austigard har skrevet historien om Kabbin, og boka skal lanseres og selges på avdukingsdagen.

Kulturminnedager 10. – 18. september. Tema: «Se hva vi kan!»
Enighet om at kulturminnedagene markeres med et arrangement en av disse dagene. Tema: synliggjøre for allmennheten forskjellige lag og organisasjoner og presentere arbeidet som gjøres. Forslag om sted: Mittet gamle skole.

Årbok for Rauma 2016
Rikelig med stoff er tilgjengelig for å fylle årets bok iflg skriftnemnda med varierte artikler og historier fra hele kommunen. Etter planen skal boka være klar fra trykkeriet første uka i november.

Styremøte 17.03.2016
Fra sakslista:
Gjennomgang av årsmøtesakene

Styremøte 25.02.2016
Fra sakslista:
Prosjekt bosettingshistorie. Drøfte videre arbeid og evnt nedsette arbeidsgruppe
Forslag på navn ble lagt fram, og disse forespørres. Arnfinn Kjelland har i forkant av styremøtet sendt en prosjektskisse til styret. I møtet redegjorde Kjelland nærmere rundt denne skissen som da vil være grunnlaget for det videre arbeidet. Såkalt «transkribering» av kirkebøker fra Grytten, Hen og deler av gamle Veøy er en viktig del i prosjektet. En god del av disse kirkebøkene er ikke digitalisert, dette vil kreve en stor dugnadsinnsats. Det må derfor satses på å rekruttere frivillige til dette arbeidet framover.

Kulturminnevern – spesielt realskolebygget. Etablere arbeidsgruppe og evt mandat
Styreleder har utarbeidet forslag til mandat. Personer i lokalmiljøet forespørres om å delta i arbeidsgruppe.

Årbok 2016 – valg av trykkeri 
Etter innhentet anbud fra to firma, ble EKH Grafisk i Molde valgt.

Styremøte 28.01.2016
Fra sakslista:
Drøfting av skisse til oppstart av et prosjekt for bygdebok/bosettingshistorie for Rauma
Inviterte gjester var Ottar Rydjord som fortalte om forarbeidet til Bygdebok for Holm på 1990 tallet og amanuensis Arnfinn Kjelland fra Høgskolen i Volda redegjorde for sine tanker og erfaringer med bygdebokarbeid. Sak om videre planer for denne saken legges fram for årsmøtet 17. mars 2016.

Forslag til arbeidsprogram for 2016-2019 som skal vedtas av årsmøtet

Referat fra årsmøte 2016

Årsmøtet i historielaget torsdag 17. mars samlet rundt 30 medlemmer.

Valget ga følgende resultater:
STYRE
Leder: Arne Steffen Lillehagen
Styremedlemmer: Arne Skiri, Ågot Alnes Orvik,Tørris Haugan, Rolf Herman Bjerkeli

Varamedlemmer: Per Bersås, Randi Bakke Hoem, Guri Næss Krohn

SKRIFTNEMND
Torgeir Næss, John A. Aasen, Brit Landmark, Britt Iren P. Neergård, Kristoffer Dahle, Hans Petter Gjerdset, Halvard Skiri

ARBEIDSPLAN 2016-2019
Styret la fram en ambisiøs arbeidsplan for 2016-2019 som ble vedtatt. Av punktene kan nevnes:

Fortsette arbeidet med å bevare og utvikle Realskolebygget og tomta
Være høringsinstans og pådriver ovenfor kommunen og andre offentlige instanser vedr kulturminnepolitiske spørsmål
Sammen med skriftnemnda bistå til at årbok for Rauma 2016 utgis

En annen viktig sak i historielagets arbeidsplan lyder: «Søke å starte opp arbeidet med bosettingshistorie/bygdebok for Rauma og ta initiativ til å etablere en prosjektgruppe for dette arbeid sammen med relevante samarbeidsparter dette år.»
Årsmøtet stilte seg enstemmig bak disse planene, og ga styret fullmakter til videre arbeid med denne saken.

GAVE TIL RAUMA HISTORIELAGFra årsmøte 2016 i Rauma historielag
Etter årsmøtet holdt førsteamanuensis ved Høgskolen på Lillehammer, Inger Marie Bakke (opprinnelig fra Sogge), et flott innlegg om betydningen av en fullstendig bosettings- og slektshistorie for hele kommunen. På vegne av seg og sin familie overrakte Bakke en gave i form av 15 000 kroner til historielaget, øremerket formål bygdebok/bosettingshistorie. Bakgrunnen for gaven er at Eilert Kavli fra Isfjorden for noen år siden skrev et hefte med tittelen: «Barndomsminner frå Moa». Heftet ble solgt til familiemedlemmer, og familien har bestemt seg for at overskuddet fra salget skal gis til Rauma historielag.

Styreleder Arne Steffen Lillehagen og styremedlem Tørris Haugan takket hjertelig for gaven, og overrakte en blomsterbukett til Kavli og Bakke.

Årsmøtesaker

Innkalling til årsmøte 17.03.2016
Sak 3 – Årsmelding 2015 Rauma historielag
Sak 4 – Revidert regnskap 2015
Sak 4 – Budsjett 2016
Sak 5 – Arbeidsprogram 2016-2019
Vedlegg til årsmøtesak nr 5
Sak 6 – kontingent 2017
Sak 7 – Valg